Japan Society of Developmental Psychology

Japanese Journal of Developmental
Psychology Editorial Board

Chief Editor:

Naito, Mika

Associate Editor:

Yuzawa, Masamichi
Komatsu, Koji

Editors:

Ejiri, Keiko
Imura, Tomoko
Kamiya, Tetsuji
Kanazawa, Tadahiro
Kawashima, Daisuke
Kikuchi, Teppei
Kimura, Minako
Matsui, Tomoko
Matsushima, Hideaki
Mizokawa, Ai
Morioka, Masayoshi
Nakao, Tatsuma
Nakashima, Nobuko
Okabayashi, Hideki
Okada, Ryo
Okada, Yuji
Okanda, Mako
Okura, Tokushi
Sakagami, Hiroko
Sekido, Hidenori
Shima, Yoshihiro
Tanaka, Daisuke
Tazawa, Minoru