Japan Society of Developmental Psychology

Japanese Journal of Developmental
Psychology Editorial Board

Chief Editor:

Uehara, Izumi

Associate Chief Editors:

Kanemasa, Yuji
Nakagawa, Takeshi

Editors:

Dan, Naoko
Fujisawa, Keiko
Fukuyama, Hiroshi
Harada, Shin
Ito, Takashi
Katagiri, Masatoshi
Kawata, Manabu
Kishino, Mai
Kotaka, Megumi
Masuda, Takahito
Moriguchi, Yusuke
Murayama, Yasuo
Nakama Reiko
Nakashima, Yu
Nomura, Nobutake
Okumura, Yuko
Shinohara, Ikuko
Takahashi, Yusuke
Tanaka, Yoshihiro
Tani, Iori
Yasuda, Yuko
Yato, Yuko
Yoshikawa, Kazuyuki